خط لوله دریایی پالایشگاه بندرعباس

پروژه ها, تکمیل شده(فراساحلی), فراساحلی

پروژه خط لوله دریایی پالایشگاه بندرعباس

پروژه تکمیل شده فراساحلی

پروژه خط لوله دریایی پالایشگاه بندرعباس شامل خط لوله دریایی برای  آبگیر و سه خط لوله دریایی “ 80  به طول 1500 متر بود.

کارفرما: شرکت ملی نفت ایران

پروژه ها

فهرست