گواهینامه ها

  1. خانه
  2. گواهینامه ها

مهمترین گواهینامه های داخلی برای پیمانکاران داخلی، گواهینامه هایی هستند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور(ریاست جمهوری) ارائه می شوند.صف افتخار می کند که رتبه های 1 صلاحیت خدمات مشاوره،صلاحیت خدمات پیمانکاری و صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت را در صنعت نفت و گاز دریافت نموده است.

فهرست