ساخت خطوط لوله دریایی آبگیری و تخلیه پساب آب شیرین کن بندرعباس

پروژه ها, خشکی, در حال اجرا(خشکی)

پروژه ساخت خطوط لوله دریایی آبگیری و تخلیه پساب آب شیرین کن بندرعباس

پروژه خشکی در دست اجرا

پروژه خطوط لوله دریایی آبگیر وتخلیه پساب آب شیرین کن بندرعباس، شامل ساخت خط لوله دریایی ورودی و خروجی برای کارخانه آب شیرین کن ساکو می باشد. آب شیرین کن در امتداد سواحل خلیج فارس وجهت انتقال بیشتر آب شیرین شده در مسافت های طولانی (تا 800 کیلومتر) به این مجتمع های صنعتی واقع در استان های کرمان و یزد تعریف شده است. همچنین این نیروگاه بخشی از آب شرب شهر بندرعباس را تامین خواهد کرد.

کارفرما: توسعه آب آسیا

پروژه ها

فهرست