پروژه ساخت و نصب تسهیلات فراساحلی میدان نفت و گاز سلمان

پروژه ها, تکمیل شده(فراساحلی), فراساحلی

پروژه ساخت و نصب تسهیلات فراساحلی میدان نفت و گاز سلمان

پروژه تکمیل شده فراساحلی

پروژه های EPC I و EPC II شامل 5 جکت و 2 تاپ ساید می باشد که قرارداد اول آن در 25/10/1380 امضاء شد. این دو پروژه به منظور افزایش ظرفیت تولید از  50 چاه، تعریف شده بودند. EPC I (11 ماه) شامل 2 جکت سرچاهی و EPC II ( 24 ماه)  شامل 3 جکت، 4 تاپ ساید، برج  FPP   و 2 پل بود. بخش اول در دی ماه 1380 و بخش دوم در شهریور 1388 تحویل شدند.

کارفرما : پترو ایران

پروژه ها

فهرست