بازسازی سکوهای سه پایه سر چاهی سلمان

پروژه ها, تکمیل شده(فراساحلی), فراساحلی

پروژه بازسازی سکوهای سه پایه سر چاهی سلمان

پروژه تکمیل شده فراساحلی

پروژه بازسازی سکوهای سه پایه سر چاهی سلمان  شامل پکیج خرید و اجرا برای بازسازی سکوهای سه پایه سر چاهی سلمان می باشد و قراداد آن  در بهمن 1384 بین صف و پتروایران امضاء شد.شرح کار پروژه شاملساخت و نصب 13 سکوی سه پایه خطوط لوله  مربوطه بود که این خطوط به 11 خط لوله نفتی و 10 خط لوله گازی تقسیم می شدند.

کارفرما: شرکت پترو ایران

پروژه ها

فهرست