پروژه ساخت سکوهای سیری

پروژه ها, تکمیل شده(فراساحلی), فراساحلی

پروژه ساخت سکوهای پروژه A&E سیری

پروژه تکمیل شده فراساحلی

پروژه توسعه میدان A&E سیری شامل ساخت سکو، راه اندازی مجدد، بارگیری و  sea fastening  سه سکوی سرچاهی بود که این سکوها دارای جکت، شمع، کانداکتور و دک و دو پل بودند.پروژه در سال 1378 تکمیل شد.

کارفرما: شرکت ملی نفت ایران/ شرکت توتال

پروژه ها

فهرست