توسعه فازهای 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی

پروژه ها, تکمیل شده(فراساحلی), فراساحلی

توسعه  فازهای 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی

پروژه تکمیل شده فراساحلی

پروژه فازهای 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی شامل: مهندسی تفصیلی، تهیه، ساخت، بارگیری، بستن دریا، ساخت و حمل و نقل فاز 4 و 5 توسعه میدان گازی پارس جنوبی ژاکت های SPD5 و SPD بود که در سال 2002 تکمیل شد.

کارفرما: آجیپ ایران

پروژه ها

فهرست